Y Panel

Mae’r panel yn cynnwys pobl o gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol o faes mabwysiadau, mabwysiadwyr a rhai a fabwysiadwyd, pobl ag arbenigedd mewn gofal plant neu feddygaeth, neu sydd â chefndir ym myd addysg. Mae swyddogaeth y panel yn cynnwys argymell pa un a ddylid cymeradwyo ymgeiswyr i fabwysiadu, er nad y nhw sy’n gwneud y penderfyniad terfynol. Mae eu hargymhelliad yn cael ei anfon at benderfynwr yr asiantaeth, uwch swyddog yn yr awdurdod lleol, sydd â’r gair olaf.

Byddwch yn cael eich gwahodd i ran o’r cyfarfod, er mwyn trafod yr adroddiad ac egluro eich rhesymau dros fod eisiau mabwysiadu.