Beth yw’r broses ar gyfer mabwysiadu?

O’r eiliad pan fyddwch yn ystyried mabwysiadu am y tro cyntaf, rydych eisoes wedi cychwyn ar y broses o fabwysiadu ac o ddarganfod a yw’n rhywbeth sy’n bendant yn addas ar eich cyfer chi.

Bydd gweithwyr cymdeithasol a staff gyda chi ar bob cam o’r daith, a’u gwaith nhw yw gwneud yn siŵr mai chi yw’r rhieni gorau posibl i’r plant sydd angen teulu am byth.

Faint o amser mae’n ei gymryd?

Ar ôl i chi wneud y penderfyniad pwysig i fabwysiadu, a fydd yn newid eich bywyd, mae’n ddealladwy y byddwch yn dymuno i’r broses fod mor gyflym â phosibl. Mae aros am rywbeth rydych chi wir ei eisiau yn brofiad anodd a rhwystredig. Ar y llaw arall, nid yw hyn yn rhywbeth y gallwn ei ruthro. Mae’n rhaid i ni ofalu bod mabwysiadu’n gwbl addas ar eich cyfer chi, ac yn hynod bwysig, ein bod yn paru plant yn gywir gyda theuluoedd addas.

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin yn falch o’r enw da sydd ganddo ynglŷn ag asesu a chymeradwyo’r rhan fwyaf o ddarpar fabwysiadwyr o fewn pump i saith mis, gan gadw mewn cysylltiad â nhw’n gyson.

Mae’n amhosibl bod yn hollol bendant ynglŷn â hyd yr holl broses am amryw o resymau. Mae rhai materion y tu hwnt i reolaeth yr asiantaeth oherwydd bod yn rhaid i bobl eraill eu cwblhau. Hefyd, mae rhai asesiadau yn cymryd mwy o amser nag eraill oherwydd y materion sy’n codi.

A oes unrhyw gostau ynghlwm â mabwysiadu?

Disgwylir i ymgeiswyr dalu cost eu harchwiliad meddygol. Pan wneir cais am orchymyn mabwysiadu i’r llys, disgwylir i’r mabwysiadwyr dalu’r costau sy’n gysylltiedig â gwneud y cais. Os bydd y cais am orchymyn mabwysiadu’n cael ei ymladd, bydd yr asiantaeth yn trafod gyda’r ymgeiswyr sut y bydd y costau cyfreithiol yn cael eu talu. Efallai bydd costau ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr sy’n dymuno mabwysiadu plentyn o dramor.