Mabwysiadwch gyda ni

Er bod mabwysiadu yn brofiad gwerth chweil, gall hefyd fod yn anodd ar brydiau – dydi o ddim yn fêl i gyd. Dyna pam mae’n bwysig ein bod yn darparu aelodau profiadol o staff i arwain a chynorthwyo mabwysiadwyr drwy’r broses fabwysiadu.

Mae profiad yn dod â gwell dealltwriaeth yn ei sgil o’r gwahanol emosiynau mae’r mabwysiadwyr yn eu profi ar wahanol adegau a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i’w helpu trwy’r cyfnod anodd hwn.

Rydym yn gweithio er pennaf lles plant, pobl ifanc a’u teuluoedd i sicrhau ein bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w bywydau – a’ch bywyd chithau hefyd! Rydym yn ymfalchïo yn ein proses baru ac mewn sicrhau ein bod yn cael pethau’n iawn ar eich cyfer chi a’r plentyn.

Yn y pen draw, mae mabwysiadu’n benderfyniad gydol oes ac mae’n effeithio ar bawb sy’n gysylltiedig. Rydym yn cydnabod y gall teuluoedd sy’n mabwysiadu fod angen cymorth ar wahanol adegau felly rydym yn ymfalchïo ein bod yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth a chyngor o ansawdd uchel, cyn ac ar ôl mabwysiadu.

Byddwn yn gweithio gyda chi ynglŷn â’r canlynol:

Mae Bae’r Gorllewin yn cynnig pecyn helaeth o gefnogaeth i’n teuluoedd sy’n mabwysiadu gan gynnwys:

Gallwch newid dyfodol plentyn. Trwy roi cartref diogel a chariadus am oes i blentyn, byddwch yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Bydd yn heriol weithiau, ond bydd yn rhoi llawer o foddhad hefyd.

Os hoffech gael cyngor neu os oes gennych gwestiwn, mae croeso i chi ffonio’r tîm ar 0300 365 2222.

Gallwch fod yn sicr y byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd.