A ydych chi’n ystyried gwneud eich teulu’n gyflawn?

Croeso i wefan Gwasanaeth Mabwysiadu Bae’r Gorllewin, lle y cewch wybodaeth ynglŷn â chymryd y camau cyntaf tuag at ddod yn rhiant sy’n mabwysiadu a beth y gallai hyn ei olygu i chi a’ch teulu. Ar hyn o bryd mae arnom angen mwy o fabwysiadwyr er mwyn gallu rhoi’r cartrefi am byth y maen nhw’n eu haeddu i’n plant.

Mae angen rhieni gofalgar ar lawer o blant, rhai ohonynt ag anableddau corfforol neu emosiynol, neu anableddau dysgu. Mae mabwysiadu’n broses gyfreithiol ar gyfer y plant hynny nad ydynt yn gallu byw gyda’u rhieni biolegol ac na fyddant felly’n gallu mynd yn ôl adref. Mae’n galluogi’r plentyn i gael statws cyfreithiol plentyn biolegol o fewn y teulu sy’n ei fabwysiadu.

Mae llawer o resymau dros benderfynu mabwysiadu. Efallai eich bod wedi bod yn ystyried mabwysiadu ers peth amser ond heb wneud dim ynglŷn â’r peth hyd yn hyn. Neu efallai eich bod dal yn ansicr a yw’n addas i chi? Beth bynnag yw’r rheswm, bydd yn bersonol i chi.

Efallai eich bod yn dymuno bod yn rhiant ond bod problemau ffrwythlondeb yn golygu na allwch gael plentyn biolegol. Neu efallai eich bod yn hoyw a bod mabwysiadu’n teimlo fel y ffordd berffaith i ddatblygu eich teulu. Efallai fod gennych deulu eisoes, ond bod gennych le o hyd ar gyfer plentyn arall.

Beth bynnag yw’ch rheswm, mae mabwysiadu’n ffordd o ddarparu teulu parhaol ar gyfer plant – ac mae’n rhoi boddhad mawr. Mae mabwysiadu am oes felly mae’n benderfyniad mawr i unrhyw un ei wneud. Nid dim ond newid bywyd y plentyn er gwell y mae hyn yn ei wneud; mae’n newid eich bywyd chithau hefyd – ym mhob ffordd!

A hoffech chi gael mwy o wybodaeth am fabwysiadu?

Rydym yn deall bod mabwysiadu yn benderfyniad pwysig ac rydym ni yma i’ch helpu i fabwysiadu a gwneud eich teulu’n gyflawn – bob cam o’r ffordd. Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu byddem yn falch iawn o glywed oddi wrthych. Darganfyddwch y pleser o fod yn rhiant trwy ffonio 0300 365 2222 neu llenwch ein ffurflen ymholi.