Gwneud cais am y gorchymyn mabwysiadu

Pan leolir plentyn gyda chi, bydd gennych gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn hwnnw. Bydd hyn yn cael ei rannu gyda’r asiantaeth a’r rhieni biolegol ond byddwch yn cael gwneud penderfyniadau o ddydd i ddydd ynglŷn â gofal y plentyn. Pan fydd yr asiantaeth a’r mabwysiadwyr, ac os yw’n briodol, y plentyn, wedi cytuno bod y lleoliad i’w weld yn mynd yn dda a bod pawb yn teimlo’n gyfforddus ynglŷn â chymryd y cam nesaf, caiff y mabwysiadwyr wneud cais i’r llys am orchymyn mabwysiadu. Mae’n rhaid i’r plentyn fod wedi bod yn byw gyda nhw am o leiaf 10 wythnos cyn y ceir gwneud cais.

Mae’r llys yn gofyn i’r asiantaeth fabwysiadu ddarparu adroddiad, sy’n amlinellu’r wybodaeth gefndir ynglŷn â’r plentyn a’r rhesymau dros roi’r plentyn i’w fabwysiadu. Bydd y llys, yn ogystal â’r swyddog Cafcass, yn ystyried yr adroddiad wrth benderfynu pa un a ddylid caniatáu gorchymyn mabwysiadu ai peidio. Mae’n bosibl y bydd y gwrandawiad ei hun yn fyr ac fe roddir y penderfyniad yn ystod y gwrandawiad.