Asesiad

1. Yr astudiaeth gartref

Bydd gofyn i chi gael asesiad neu astudiaeth gartref, sy’n golygu bod adroddiad cynhwysfawr yn cael ei gwblhau.

Bydd gweithiwr cymdeithasol yn trefnu i ymweld â chi dros gyfnod o fisoedd i rannu gwybodaeth ynglŷn ag anghenion plant sydd angen cael eu mabwysiadu a hefyd i gasglu gwybodaeth amdanoch chi a’ch teulu er mwyn i’r asiantaeth allu penderfynu cefnogi’ch cais neu beidio.

Bydd unrhyw broblemau neu bryderon sy’n codi yn ystod y cyfnod asesu yn cael eu trafod yn uniongyrchol â chi. Bydd ail weithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi, sy’n rhoi cyfle i gael ail farn.

Pan fydd yr adroddiad wedi’i gwblhau, anfonir copi atoch chi a chewch gyfle i wneud sylwadau. Bydd yr adroddiad wedyn yn cael ei gyflwyno i banel o bobl a fydd yn gwneud argymhelliad i’r asiantaeth a ydyn nhw’n credu y dylech chi gael eich cymeradwyo ai peidio.

2. Cymwyseddau neu Sgiliau a Galluoedd

Mae llawer o’r sgiliau, profiadau a galluoedd sydd eu hangen ar gyfer mabwysiadu eisoes gan y rhan fwyaf o ymgeiswyr, hyd yn oed y rhai nad oes ganddynt fawr o brofiad gyda phlant.

Byddwn yn eich helpu i lunio portffolio o’ch profiad a’ch gallu. Mae’n bwysig ein bod yn ceisio nodi’r sgiliau a’r profiad sydd gennych eisoes a sefydlu lle y gallai fod bylchau yn eich sgiliau, er mwyn i ni allu eich helpu i fagu profiad, neu roi gwybodaeth neu gymorth ychwanegol i chi.

Peidiwch â phoeni. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn synnu faint o brofiad a sgiliau sydd ganddyn nhw eisoes a byddwn yn rhoi digonedd o gymorth a chyngor ynglŷn â chwblhau’r dasg.