Archwiliadau

Cynhelir y broses o fabwysiadau mewn modd gofalus a thrylwyr. Mae’n ofynnol i asiantaethau mabwysiadu wneud yn siŵr eu bod yn gwarchod ac amddiffyn y plant y maen nhw’n eu lleoli rhag dioddef rhagor o boen neu niwed.

Felly, yn ogystal â thrafod eu profiadau a’u hagweddau gyda’r darpar fabwysiadwyr eu hunain, mae’n rhaid i asiantaethau holi barn pobl eraill, a chadarnhau hefyd y wybodaeth sydd ganddynt a allai awgrymu bod achos i bryderu.

Mae’r broses yn cynnwys archwiliad llawn gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ac archwiliadau iechyd ac amddiffyn plant. Os oes problem, byddwn yn trafod hyn gyda chi er mwyn gweld a yw’n peri pryder ynglŷn â’ch addasrwydd i fabwysiadu.