Amdanom ni

Mae Bae’r Gorllewin yn cynnwys asiantaethau mabwysiadu tri awdurdod lleol sy’n cydweithredu, sef Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Trwy gydweithio, mae gwasanaeth Bae’r Gorllewin yn cynnig gwell gwasanaeth cymorth mabwysiadu ar gyfer darpar fabwysiadwyr, rhieni sy’n mabwysiadu, plant a fabwysiadwyd a’r oedolion hynny a fabwysiadwyd yn blant.

Ein nod yw darparu’r gwasanaethau gorau posibl ar gyfer mabwysiadu – ac mae ein gwasanaeth lleol, a gydgysylltir yn ganolog, yn ein galluogi i baru plant gyda mabwysiadwyr â chyn lleied o oedi â phosibl. Rydym yn gwybod am yr holl blant sy’n aros am deuluoedd newydd o fewn ein tair bwrdeistref sirol a’n nod yw gwneud yn siŵr bod y plant yn cael eu cysylltu a’u paru gyda’r teuluoedd a fydd yn bodloni eu hanghenion orau.

Mae ein hymroddiad i gydweithio’n agos yn sicrhau bod profiad mabwysiadwyr yn y rhanbarth yn ddiguro. Rydym yn ceisio lleoli ein plant gydag asiantaethau o fewn ein consortiwm cyn belled ag y bo modd, ac os yw hynny’n addas ar gyfer y plentyn a’r mabwysiadwyr. Mae hyn yn ein helpu i gydweithio’n agosach er budd pawb, er mwyn helpu amrywiaeth eang o blant sydd ag angen teuluoedd cariadus. Ein nod yw gwneud popeth sy’n bosibl i helpu darpar fabwysiadwyr ar eu taith tuag at fod y rhieni cariadus a medrus y mae ein plant yn eu haeddu.

Mae ein plant i gyd yn bwysig i ni ac rydym yn croesawu eich diddordeb mewn cynnig cartref i blentyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, byddem yn falch o glywed oddi wrthych. Darganfyddwch y pleser o fod yn rhiant trwy ffonio 0300 365 2222 neu llenwch ein ffurflen ymholi