A gaf i fabwysiadu?

Mae pob math o bobl yn mabwysiadu. Yr hyn sydd bwysicaf yw eich gallu i ofalu am blentyn a darparu cartref diogel a chadarn trwy gydol eu plentyndod a thu hwnt.

Mae’n syndod sawl myth sy’n parhau i fodoli ynglŷn â phwy gaiff a phwy na chaiff fabwysiadu. Mewn gwirionedd, ychydig iawn o gyfyngiadau sydd ynglŷn â mabwysiadu. Mae hi’n haws rhestru’r hyn a fyddai’n eich gwahardd yn awtomatig mewn gwirionedd.

Dyna ni! Er y bydd sawl ffactor arall yn cael ei ystyried, ni fydd unrhyw un ohonyn nhw’n eich atal yn awtomatig rhag cael mabwysiadu.

Beth sydd ei angen i fod yn rhiant sy’n mabwysiadu?

Mae’r rhinweddau sydd eu hangen i fod yn rhiant sy’n mabwysiadu yr un fath â rhinweddau unrhyw riant arall. Y cwbl sydd ei angen yw i chi fod â hyder yn eich gallu i ymdopi.

Yn y bôn, bydd angen i chi roi cariad, sefydlogrwydd a diogelwch bywyd teuluol i’r plentyn rydych chi’n ei fabwysiadu – rhywbeth na fydd efallai wedi ei brofi o’r blaen.

Bydd angen i chi allu cynnal plentyn yn ariannol, er nad yw’n angenrheidiol bod gennych lawer o arian na hyd yn oed eich bod yn berchen ar dŷ. Cewch wneud cais am gredydau treth a budd-daliadau i ychwanegu at eich incwm ac mae’n bosibl y bydd cymorth ariannol arall ar gael.

Pan fyddwch yn mabwysiadu gyntaf, bydd disgwyl i un partner gymryd seibiant o’r gwaith am rhwng 6 a 12 mis i helpu’r plentyn i ymgartrefu. Mae absenoldeb mabwysiadu statudol â thâl ar gael i helpu gyda hyn.

Bydd llawer o blant sy’n aros i gael eu mabwysiadu wedi cael dechrau anodd i’w bywydau, felly bydd angen llawer o gefnogaeth arnyn nhw i oresgyn problemau eu bywydau ansefydlog. Y nod allweddol yw dod â threfn, sefydlogrwydd a chariad i’w bywydau.

Mae mabwysiadu’n ymroddiad gydol oes sy’n gofyn am sgil, empathi, egni, amynedd – a synnwyr digrifwch! Ond yn y pen draw byddwch yn gweddnewid bywyd plentyn am byth trwy ei wneud yn rhan o deulu hapus a bodlon.

Os ydych yn credu bod gennych le yn eich cartref ac yn eich calon, mae siawns da y cewch fabwysiadu.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am fabwysiadu, ffoniwch y tîm ar 0300 365 2222.